zpět k projektu
26/08/2020
Potřebné dokumenty jsou schváleny: Technologie Janáčkova kulturního centra a průchod do Besedního domu se stěhují pod zem

Technologické zázemí Janáčkova kulturního centra a průchod do Besedního domu se přesunou do podzemí. Rada města Brna v působnosti valné hromady městské společnosti Brněnské komunikace a. s. a dnes schválila potřebné pokyny a dodatky smluv.

„V původním návrhu sálu bylo takzvané technologické centrum na střeše budovy. Po dohodě s autory a projektanty volíme akusticky vhodnější řešení, a to umístění vzduchotechniky, klimatizace nebo vlhčení pod zem a mimo půdorys budovy, což zamezí možným a nežádoucím vibracím či hluku,“ popsala nejpodstatnější změnu primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Její slova doplnil náměstek primátorky Tomáš Koláčný: „Velké množství zařízení v horní části objektu by také znamenalo enormní zátěž na statiku. Projektanti by se s tím samozřejmě uměli vypořádat, ale za cenu nadbytečných nákladů během samotné stavby. Dojde tak k vybudování tří podzemních podlaží, z nichž dvě spodní zabere právě strojovna a nejvyšší bude určeno k parkování. Předpokládáme, že zde vznikne přes dvacet dalších míst.“

Další změnou oproti původnímu záměru je jiná varianta průchodu mezi historickou a novou budovou, který pro svou činnost v obou objektech Filharmonie Brno potřebuje. „Nadzemní krček by byl technicky složitější kvůli napojení památkově chráněného Besedního domu, a tudíž i drahý, podzemní spojení s Janáčkovým kulturním centrem navíc už v úplných počátcích navrhovali památkáři, protože se jedná o významně menší zásah do vzhledu této historické části centra města,“ dodal náměstek Tomáš Koláčný.

Primátorka Markéta Vaňková připomněla i další aktuální kroky: „Za důležité považuji to, že hlavní akustik pan Yasuhisa Toyota odsouhlasil finální tvar sálu a všechny v něm použité materiály.“ Finalizuje i příprava akustického modelu sálu v měřítku 1:10. „Předpokládáme, že bude hotový na přelomu října a listopadu letošního roku,“ řekla Markéta Vaňková.

Stavební povolení získala stavba v červnu. „V červenci příštího roku bychom měli mít k dispozici kompletní dokumentaci pro provedení stavby. Následovat bude vypsání výběrového řízení na zhotovitele, takže již dříve avizované zahájení stavebních prací v roce 2022 je naprosto reálné,“ upřesnil další milníky realizace Petr Kratochvíl, předseda představenstva městské společnosti Brněnské komunikace, která zajišťuje stavbu významného strategického projektu od samého počátku, tedy od doby, kdy v první etapě vznikla tři patra podzemních garáží.

_

Janáčkovo kulturní centrum

Otevřenou veřejnou mezinárodní architektonickou soutěž na návrh nového koncertního sálu pro Filharmonii Brno vyhlásilo město v roce 2002. Z 80 účastníků vybrala mezinárodní porota jednomyslně návrh autorů Jakuba Havlase, Jana Hájka a Pavla Joby z Atelieru M1 architekti. Na soutěž navázala studie proveditelnosti a projekt k územnímu řízení a v roce 2013 bylo vydáno územní rozhodnutí. V témže roce bylo zahájeno stavební řízení pro I. etapu stavby, tedy podzemní garáže, na základě kterého projekt získal stavební povolení a byl vysoutěžen dodavatel. Dokumentaci pro územní řízení a dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí dokumentaci pro I. etapu připravil Atelier M1 architekti. První etapa, tedy výstavba tří pater podzemních garáží, která zahrnovala také konstrukční a statickou přípravu pro druhou etapu, proběhla v letech 2015–2017.

Pro druhou etapu JKC, tedy nadzemní stavbu s koncertním sálem, bylo v roce 2016 vypsáno výběrové řízení na projektanta dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby. V podmínkách soutěže město požadovalo, aby se tým prokázal realizací úspěšně fungujícího koncertního sálu obdobných parametrů s tím, že členem týmu musí být akustik, který takové sály realizoval již nejméně tři. Podmínkou byla také například délka praxe či zkušenosti se stavbami podobného objemu v památkové zóně. Kvalifikačním kolem prošli dva ze čtyř přihlášených účastníků, v soutěžním kole zvítězil tým ve složení Tomasz Konior (generální projektant), Yasuhisa Toyota (hlavní akustik) a Petr Hrůša (projektant stavební části). Tento tým projektantů představil v září 2018 svůj návrh možné podoby koncertního sálu, která se však odlišovala od původního architektonického návrhu společnosti Atelier M1 architekti a nebyla v souladu s parametry vydaného územního rozhodnutí.

Autoři z Atelier M1 architekti o pár dní později zažalovali město za porušení autorských práv plynoucích z uzavřené licenční smlouvy. Nové vedení města ustavené po volbách v říjnu 2018 s nimi zahájilo jednání, které v únoru 2019 vyústilo ve stanovení podmínek, za kterých je Atelier M1 architekti ochoten vzít žalobu zpět. Výsledkem byla Dohoda o narovnání.

V letošním roce se podařilo vyjednat nabytí blízké trafostanice hotelu International, což umožní – po její plánované demolici – rozšíření prostoru před Janáčkovým kulturním centrem, kde má vzniknout nové náměstí Ludvíka Kundery pojmenované po brněnském klavíristovi a muzikologovi, žákovi Leoše Janáčka a prvním rektorovi Janáčkovy akademie múzických umění. Stát i nadále přes úsporná opatření počítá se spolufinancováním projektu ve výši 600 milionů korun.