zpět k projektu
24/08/2021
Město bude žádat Národní sportovní agenturu o 600 milionů na 2 haly – Multifunkční u Výstaviště a Atletickou u Kampusu

300 milionů na multifunkční halu Arena Brno a 300 milionů na atletickou halu kampus. Záměr podání žádostí o dotace v této výši z programu Nadregionální sportovní infrastruktura 2020–2024, který vypsala Národní sportovní agentura, schválila Rada města Brna. Konečné slovo pak budou mít ještě 26. srpna zastupitelé.

Výzva Národní sportovní agentury k předkládání žádostí o dotaci v rámci dotačního investičního programu Nadregionální sportovní infrastruktura 2020–2024 je zaměřena na výstavbu či technické zhodnocení vybraných typů sportovních zařízení nadregionálního významu.

MULTIFUNKČNÍ HALA ARENA BRNO

Mezi podporované typy staveb patří i multifunkční sportovní haly pro lední hokej a další sporty či akce s kapacitou od 5 000 diváků. Tyto požadavky aréna beze zbytku naplňuje, zvláště když může pojmout i přes 13 000 lidí a je opravdu od počátku koncipována tak, aby se dal její interiér rychle přestavět pro potřeby velké škály aktivit. Kromě hokeje jde například o krasobruslení, florbal, házenou, basketbal, volejbal, tenis, futsal, úpolové sporty či box a další. Totéž platí i pro koncerty, nejrůznější společenské akce a akce veletržního charakteru. Celková alokace výzvy je 900 milionů korun, maximální výše dotace na jeden projekt je 300 milionů Kč, což je i částka, o níž se bude město ucházet. Kromě toho má vyjednanou spoluúčast Jihomoravského kraje ve výši 200 milionů a schválený závazný úvěrový příslib jedné miliardy od Českomoravské záruční a rozvojová banky.

Za účelem zajištění realizace projektu haly město založilo v roce 2020 akciovou společnost ARENA BRNO, a. s., která má celý projekt zajišťovat – bude tedy stavebníkem projektu a také přes ni bude projekt financován. V současné době je jejím jediným akcionářem statutární město Brno. Před zahájením výstavby je třeba zajistit finanční zdroje a všechna potřebná povolení do užívání této společnosti ARENA BRNO, a. s. Zástupci města projednali i další potřebné kroky: poskytnutí podlicence k užití projektové dokumentace a souvisejících dokumentů, převedení společného povolení vydaného stavebním úřadem nebo návrh patronátní smlouvy s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Multifunkční hala u brněnského výstaviště získala letos 19. června společné povolení. Arénu, která má nabídnout až 30 možností využití a jejíž kapacita je přes 13 000 lidí, projektuje sdružení firem A PLUS, a. s., a Arch.Design, s. r. o. Objekt má mít 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží a nabídne 150 krytých parkovacích stání. Zastavěná plocha je 16 698 m2, obestavěný prostor 475 000 m3. Na realizaci samotné výstavby arény a souvisejících investičních akcí se kromě města podílejí také městské společnosti Brněnské komunikace, a. s., Veletrhy Brno, a. s., Dopravní podnik města Brna, a. s., Arena Brno, a. s., a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

ATLETICKÁ HALA KAMPUS

Výzva Národní sportovní agentury je také určena na podporu výstavby či technického zhodnocení atletických hal s kapacitou od 1 500 diváků. Ta, kterou město plánuje u kampusu, má pojmout až 2200 sedících diváků s parametry splňujícími kritéria mezinárodní atletické federace pro národní i mezinárodní soutěže, takže předkládaný projekt je v souladu s podmínkami dotace. Objekt má mít tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Bude v něm umístěn běžecký ovál dlouhý 200 metrů se 6 drahami, s 8 drahami sprinterské rovinky a sektory pro technické disciplíny, jako jsou skok do dálky, do výšky a o tyči, vrh koulí, včetně prostor pro rozcvičení a regeneraci atletů.

V prostorách atletické haly bude realizována také vědecko-výzkumná činnost garantovaná odborníky Fakulty sportovních studií MU s primárním cílem postihnout úroveň výkonnostních determinant a zefektivnit tréninkový proces u elitních i subelitních sportovců. Součástí investice bude napojení objektu haly na technickou a dopravní infrastrukturu a realizace jak zpevněných a nástupních ploch, tak parkových a relaxačních prostor v bezprostředním okolí haly s dostatkem zeleně, městským mobiliářem a pobytovými trávníky.

Výstavbu nové brněnské atletické haly realizuje podle mezinárodních smluvních standardů FIDIC v režimu Design&Build sdružení firem IMOS Brno, a. s., HOCHTIEF CZ, a. s., a SPORT Construction, a. s. Zhotovitel v rámci plnění uzavřené smlouvy vyhotovil projektovou dokumentaci pro územní řízení a získal dne 11. 9. 2019 pravomocné územní rozhodnutí na umístění celé stavby, následně vyhotovil projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a získal dne 25. 6. 2020 pravomocné stavební povolení.

S ohledem na současnou situaci, kdy nebylo zajištěno spolufinancování realizační části stavby, Rada města Brna opakovaně schválila přerušení prací, aktuálně nejdéle do 7. 12. 2021. Město žádá o dotaci v maximální možné výši 300 milionů korun. Spoluúčast již dříve přislíbil Jihomoravský kraj částkou 100 milionů. Zbytek, což je 428 850 000 korun, by muselo doplatit město.

Je předpoklad zajištění provozu haly prostřednictvím společnosti STAREZ-SPORT, a. s., která provozuje objekty (sportovní areály) celoměstského významu a je ve 100% vlastnictví statutárního města Brna. Správce zajistí hospodaření s objektem, udržení hodnoty nemovitosti, průběžné investice do oprav a obnovu technického a jiného zázemí. Hala nebude sloužit jen atletice. Jedná se o multifukční zařízení, které bude možné flexibilně využít i pro jiné sporty. Využívat by ji měla i Masarykova univerzita pro potřeby výuky tělesné výchovy.