zpět k projektu
13/05/2024
Janáčkovo kulturní centrum bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řešit znovu. Prvostupňové rozhodnutí úřadu předseda zrušil

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže minulý týden zrušil prvostupňové rozhodnutí jím vedeného úřadu, které se týkalo možných nepřiměřených a diskriminačních požadavků na prokázání kvalifikace uchazečů o veřejnou zakázku na výstavbu Janáčkova kulturního centra, a vrátil ho k novému projednání. Stalo se tak na základě rozkladu podaného zadavateli – městem Brnem a Brněnskými komunikacemi. Brno v dané zakázce nadále pokračuje. Dnes uplynula lhůta pro podání nabídek, přihlásili se čtyři uchazeči.

Co z rozhodnutí předsedy ÚOHS pro nové řízení v I. stupni mj. vyplývá:

  1. ÚOHS musí prověřit, jestli sporná podmínka technické kvalifikace vůbec zasahuje (nikoliv zanedbatelně) relevantní trh. Pokud by totiž existovala celá řada referenčních zakázek, které podmínky splňují, není na místě mluvit o omezení soutěže.
  2. Pokud ÚOHS dospěje k závěru, že na trhu není dostatek takových referencí, musí zhodnotit předmět veřejné zakázky z hlediska jeho specifičnosti a posoudit, jestli jsou požadavky zadavatelů na technickou kvalifikaci splnitelné a jestli (případně v jaké míře) omezují hospodářskou soutěž.

Další procesní postup a předpokládané termíny

  1. ÚOHS v I. stupni začne případ nově posuzovat v intencích toho, k čemu jej zavázal předseda. Na vydání rozhodnutí má opět až 60 dnů (rozhodnutí lze tedy očekávat cca do poloviny července 2024). Před vydáním prvostupňového rozhodnutí budou mít zadavatelé veřejné zakázky i stěžovatel opět možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.
  2. Ať již bude vydáno rozhodnutí ve prospěch, či v neprospěch zadavatelů, bude mít neúspěšná strana 15denní lhůtu pro podání rozkladu, tedy přibližně do konce července 2024.
  3. Po případném podání rozkladu pak bude věc předána předsedovi ÚOHS. K rozhodnutí o rozkladu by pak mohlo dojít do konce září 2024.

Co to znamená pro stavbu JKC

Vzhledem k tomu, že nedošlo ke konečnému rozhodnutí předsedy ÚOHS o zakázce, celé správní řízení proběhne fakticky znovu a projekt výstavby JKC se tak posunuje v čase. Nicméně stávající veřejná zakázka může i nadále běžet a město může alespoň zatím dělat všechny potřebné kroky směřující k výběru dodavatele, byť samotnou smlouvu uzavřít nemůže.

Dnes uplynula lhůta pro podání nabídek v zadávacím řízení na výběr zhotovitele Janáčkova kulturního centra. V této lhůtě byly doručeny celkem 4 nabídky. Ceny se pohybují v blízkosti předpokládané hodnoty zakázky. Nyní bude probíhat kontrola rozpočtů a technických a právních částí nabídek, poté bude možné uspořádat jednání hodnoticí komise.